Kifoplastika

Kifoplastika je perkutana, minimalno invazivna metoda liječenja vertebralnih kompresivnih fraktura u kojih liječenje konzervativnih pristupom nakon 4 tjedna nije dalo rezultate.

Standardna tehnika uključuje upotrebu dvije uvodne igle i dva ravna balon katetera bilateralnim trans ili ekstrapedikularnim putem nakon čega slijedi aplikacija koštanog cementa. Razvojem navigirajuće (upravljive) tehnologije iste rezultate moguće je postići i unilateralnim putem.

Anestezija i procedura

Nakon lokalne anestezije u regiji zahvata, transpedikularno postavi se uvodnik veličine 11 G u kralješak te se upotrebom navigirajućeg osteotoma učini preferencijalni put za artikulirajući balon visokog tlaka (700 psi). Artikulirajući baloni većeg su volumena (do 30 mm) od ravnih balona (do 20 mm) koji se koriste u bilateralnoj tehnici te stoga mogu ostaviti bilateralni otisak duž čitavog tijela kralješka unilateralnim pristupom. Upotrebom balona visokog volumena koji daje bilateralni otisak i injektiranjem PMMA (polimetil metakrilat) cementa u kreiranu šupljinu moguće je povratiti visinu komprimiranog kralješka. Aplikacija cementa pod niskim tlakom u kreiranu šupljinu umanjuje rizik od ekstravazacije cementa.

Kifoplastika je postupak liječenja čiji je cilj vratiti snagu, čvrstoću i visinu u kompresijom frakturirani kralježak, a navedeno je moguće učiniti unilateralnim ili bilateralnim pristupom bez signifikantne razlike u rezultatima tih parametara.

Oporavak

Studije su prikazale prednosti unilateralne kifoplastike u odnosu na bilateralnu u skraćenju vremena trajanja zahvata, skraćenju trajanja izloženosti zračenju, smanjenju potencijalnog rizika nastalog kanulacijom kralješka te manjim troškom zahvata. Također, pokazala se korist u smislu boljeg oporavka, manjeg korištenja lijekova, manjeg rizika mortaliteta, manje potrebe za bolničkim liječenjem i korištenjem analgetske terapije kod svih pacijenata sa kompresivnim frakturama liječenih metodama vertebroplastike i kifoplastike u usporedbi s konzervativno liječenim pacijentima.

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu